Archive for the ‘Dzisiejsza polityka’ Category

Pod sztandarem antyglobalizmu

Anarchizm oprócz pokojowych ruchów jak hippisi, „dzieci kwiaty” stworzył kilka bardzo radykalnych. Najmocniej zapisały się ruch w Niemczech, np. grupa Baader Meinhof, która miała na swoim koncie akty terrorystyczne czy włoska grupa Czerwone Brygady, która m.in. doprowadziła do porwania i zamordowania włoskiego polityka Aldo Moro. Na szczęście obie grupy zostały przez policję zlikwidowane, a ich […]

Rola związków zawodowych

Pierwsze związki zawodowe zaczęły powstawać w Wielkiej Brytanii i było to związane z rozwojem przemysłu i pewnymi niekorzystnymi tendencjami, które zaczęły narastać w związku ze złym traktowaniem pracowników. W pierwszej połowie XIX wieku industrializacja doprowadziła do wzrostu bezrobocia, pogorszenia warunków pracy i zatrudnienia robotników oraz coraz bardziej niebezpiecznych warunków pracy. Początkowo związki zawodowe działały nielegalnie. […]

Ustawodawcza rola parlamentu

W Polsce parlament jest wybierany na cztery lata. Są sytuacje, kiedy kadencja sejmu i senatu może być skrócona. Pierwsza wtedy, kiedy sejm większością 2/3 głosów decyduje o samorozwiązaniu. Taką decyzję może podjąć też prezydent, kiedy trzy razy z rzędu sejm nie udzieli wotum zaufania nowemu rządowi lub w stosownym czasie nie przedstawi ustawy budżetowej do […]

Problemy współczesnego społeczeństwa

Społeczeństwo współczesne ma niewiele wspólnego z tym, które funkcjonowało jeszcze kilkanaście lat temu. Dawniej postęp rozkładał się na dziesięciolecia, dzisiaj jest tak szybki, że nikt nie jest w stanie nadążyć za wszelkiego typu nowinkami technicznymi. Jednocześnie społeczeństwo współczesne ma tak potężne dylematy moralne, z którymi nie bardzo potrafi sobie poradzić. Dawniej na straży moralności publicznej […]

Koncepcja społeczeństwa masowego

Rozwój środków masowego przekazu spowodował powstanie społeczeństwa masowego, które stoi w opozycji do społeczeństwa tradycyjnego o słabo rozwiniętej gospodarce, ale jednocześnie przywiązującego uwagę do poczucia jedności i wspólnoty. Społeczeństwo masowe powstało w państwach o silnej gospodarce, znacznym zurbanizowaniu, w którym środki masowego przekazu mają ogromny wpływ na życie poszczególnych jednostek i całego społeczeństwa. W takim […]

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych pchnął społeczeństwo na zupełnie inne tory rozwoju. W dodatku ten rozwój w ostatnich latach jest naprawdę potężny. Cechą społeczeństwa informacyjnego jest bezpośredni i szybki dostęp do wszelkiego typu informacji. Kiedyś najszybszym źródłem informacji była prasa. To co się wydarzyło jednego dnia, następnego było już w gazetach i funkcjonowało w powszechnej świadomości. […]

Rozwój kultury masowej

Wraz ze wzrostem ilości czasu wolnego powoli zaczęła się wykształcać kultura masowa. Jest ona zjawiskiem powszechnym i niestety nie można liczyć na to, że przestanie zaśmiecać umysły ludzi. Dawniej kultura biegła dwutorowo. Była ta przeznaczona dla wykształconych i odpowiednio przygotowanych elit o charakterze egalitarnym. Istniała również kultura ludowa o zupełnie innym charakterze, w której doskonale […]

Społeczeństwo wolnego czasu

Rozwój przemysłu, informatyzacja, automatyzacja doprowadziły do tego, że mamy coraz więcej czasu wolnego. Od końca dziewiętnastego wieku, kiedy to dzień pracy wynosił dwanaście godzin, a wszystkie soboty były też dniami pracy, doszliśmy do momentu, kiedy wszystkie soboty są wolne, a jeśli ze względów organizacyjnych są zajęte, to pracownik uzyskuje w zamian inny dzień wolny, a […]

Charakter państwa wielonarodowego

Państwo jako organizm społeczny i wspólnota jest tworem, które kształtowało się przez wieki. Od zawsze istniały państwa jednorodne narodowo i wielonarodowe. Są plusy i minusy obu formacji. Jeśli państwo wielonarodowo powstało na skutek naturalnych czynników społeczno-politycznych jest wielkim bogactwem. Różnice kulturowe objawiają się w innej obrzędowości, zwyczajach , obyczajach, czasami innej religii. Razem jednak tworzą […]

Czym jest globalizm

Świat stał się globalną wioską. Dawniej ogromne odległości między poszczególnymi państwami, miastami, wioskami sprawiały, że społeczeństwo żyło w większej izolacji. Wiadomości docierały z opóźnieniem, a niektóre nawet nigdy. Obecnie świat zmienił się niebywale. Dostępność i szybkość, z jaką informacja dociera do człowieka w najodleglejszym nawet zakątku świata jest błyskawiczna. Dosłownie w kilka sekund wiadomość, o […]